We bouwen volop verder aan onze online diensten. Hierdoor zijn deze niet beschikbaar van zaterdagavond 23/06 tot zondagochtend 24/06. Alvast super bedankt voor jullie begrip en sorry voor het ongemak!

Hoe correct antwoorden?

Om je maandelijkse netto beroepsinkomen te berekenen, moet je het volgende weten:

  • - Ben je loontrekkende, dan zijn het je maandelijkse netto inkomsten zonder vakantiegeld, bijzondere beloningen, bonussen, enz.
  • - Ben je zelfstandige, dan is het een twaalfde van je jaarlijkse netto beroepsinkomen (raadpleeg je laatste aanslagbiljet en deel het nettobedrag door twaalf).
  • - Ben je werkzoekende, ziek of invalide, dan vul je het maandelijkse bedrag van je uitkering in.

In alle gevallen hoef je eventuele kinderbijslag en onderhoudsgeld niet in rekening te brengen.

Goedgekeurde beveiligingen die recht geven op een reductie zijn geplaatst door een erkende installateur ; erkend(e) - goedgekeurd(e) = erkend of goedgekeurd door INCERT of BOSEC.

Voor de alarmsystemen is een onderhoudscontract noodzakelijk.

De korting voor de inbraakwerende deur is enkel geldig voor de appartementen.

In het geval van een huis : Om te controleren of het systeem en/of de installateur gecertifieerd INCERT zijn, raadpleeg de lijsten beschikbaar op het internet site van INCERT : http://www.incert.be/nl/

In het geval van een appartement : Inbraakwerende deuren worden getest bij ANPI; zij zijn daarvoor erkend, en ANPI is ook eigenaar van het merk BOSEC. Deze erkenning is gebaseerd op de Europese Norm EN1627 tot EN1630. Om te controleren of een inbraakwerende deur gecertifieerd is, raadpleeg de lijsten beschikbaar op het internet site van ANPI : http://www.anpi.be/launch.cfm

- Staatshoofd
- Regeringsleider
- Minister
- Staatssecretaris
- Parlementslid
- Ambassadeur
- Consul
- Lid van een hooggerechtshof, grondwettelijk hof of andere hoge rechterlijke instantie
- Hoge legerofficier
- Hoge politiefunctie
- Gouverneur
- Lid van de Europese Commissie
- Lid van het Europees Parlement
- Topmanagement van een internationale organisatie (VN, NAVO, WHO, …)
- Overheidsbedrijven – lid van een bestuursorgaan
- Overheidsbedrijven – lid van een leidinggevend orgaan
- Overheidsbedrijven – lid van een toezichthoudend orgaan
- Burgemeester van grote en middelgrote steden (> 100 000 inwoners)
- Hoofd of lid van de Raad van Bestuur van een centrale bank
- Lid van een Rekenkamer
- Voorzitter van een politieke partij of vakbond
- Bestuurslid van een politieke partij of vakbond (op nationaal niveau)

Iemand is nauw verbonden met de persoon die een prominente publieke functie uitoefent als:

- hij of zij samen met die persoon de uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of een juridische constructie. 
- hij of zij verbonden is met die persoon door andere nauwe zakelijke relaties (louter vriendschappelijke relaties vallen hier niet onder).
- hij of zij de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of juridische constructie die werd opgericht ten voordele van de persoon die de prominente publieke functie uitoefent.

Indien je al klant bent bij BNP Paribas Fortis of Hello bank!, beschikken we al over veel informatie die je met ons al gedeeld hebt. Is dit niet het geval, dan maken we er zo meteen een aangenaam onderonsje van en leren we je beter kennen aan de hand van enkele eenvoudige vragen!
Dit is belangrijk omdat de woning het voorwerp zal uitmaken van een hypotheek in rang 1 (de woning wordt dus beschouwd als een garantie). Je licht je partner hierover best in om later onaangename verrassingen te vermijden…
Heb je al een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend, of onderteken je deze binnenkort? Dan raden we je aan om de datum van ondertekening in te vullen als begindatum van het contract. Je kunt ook een benaderende datum invullen, maar vergeet niet deze later bij de ondertekening correct te bevestigen.  
De datum van voltooiing van de bouw is de dag waarop de bouwheer (of de eerste eigenaar) vaststelt dat de bouw van de woning beëindigd is en hij de sleutels ontvangt (voorlopige oplevering). 
Of je al klant bent bij Hello bank! of niet, we hebben eerst je akkoord nodig om verder te gaan. Waarom? Omdat het best mogelijk is dat we speciaal voor je kredietaanvraag een Hello bank! zichtrekening moeten openen. Weet wel dat dit sowieso gratis is!
Je persoonlijke inbreng is het bedrag waarover je beschikt vooraleer je een lening aanvraagt. Dit bedrag moet voldoende zijn om de kosten die bij een aankoop komen kijken, te betalen (dossierkosten, notariskosten, registratierechten).
Alle begrippen op een rijtje

Een hypothecair krediet of woonkrediet is een geldbedrag dat je leent bij de bank. Dit bedrag wordt doorgaans gewaarborgd door een hypotheek.

Een hypotheek in eerste rang betekent dat de bank bij niet-terugbetaling van je krediet als eerste recht heeft op je woning. Zij kan je woning dus verkopen om je schuld af te lossen, uiteraard rekening houdend met de procedure voor onroerend beslag.

Wanneer je een woonkrediet afsluit, geef je als waarborg een hypotheek op een of meer van je woningen. Die hypotheek wordt ingeschreven op het hypotheekkantoor. In principe loopt een hypothecaire inschrijving 30 jaar.

Een optie is een unilaterale belofte. Bij een verkoopoptie gaat de verkoper een eenzijdige verbintenis aan en bij een aankoopoptie doet de koper hetzelfde.

Een onderhandse verkoop heeft betrekking op de aankoop of verkoop van een gebouw. De koper en de verkoper sluiten onder bepaalde voorwaarden een overeenkomst af. De verkoop kan via een tussenpersoon verlopen, zoals een notaris.

Als verschillende partijen in een akte voorkomen, kan elke partij zijn eigen notaris kiezen.

Een document dat door de koper en de verkoper wordt ondertekend. Een verkoopovereenkomst wordt door de verkoper en de koper ondertekend als zij het eens zijn over de verkoopprijs. Zij gaan dus akkoord om de verkoop definitief af te sluiten. Geen van de partijen kan zich dan nog terugtrekken.

Deze voorwaarde is beperkt in de tijd en betekent dat je je engageert om het goed te kopen, maar alleen als je een woonkrediet krijgt. Als het krediet wordt geweigerd, wordt de verkoop geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Toch zou de verkoper een vergoeding kunnen eisen als het krediet niet wordt toegestaan of als hij kan bewijzen dat je niet de nodige stappen hebt ondernomen om het krediet aan marktvoorwaarden te verkrijgen.

Om te bevestigen dat je een Hello Woonkrediet wenst te verkrijgen, moet je een kredietaanvraag ondertekenen.

Terugbetaling van je krediet via constante mensualiteiten betekent dat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt, bestaande uit een kapitaal- en een interestgedeelte.

Een vaste rentevoet is een interestvoet die de hele looptijd van je krediet dezelfde blijft.

Een kredietaanbod is een document waarin de bank zich ertoe verbindt om je een woonkrediet toe te kennen en waarin de toekenningsvoorwaarden van dit krediet worden vermeld. Om dit document op te maken, hebben wij een bewijs van inkomsten en een beschrijving van je project nodig (de verkoopovereenkomst).

Vóór je je Hello Woonkrediet bij de notaris ondertekent, stuurt het Hello Team je een 'voorschotovereenkomst'. Dit document is een bijlage bij de kredietopeningsakte en bepaalt de terugbetalingsmodaliteiten (duur, rentevoet, bedrag van de mensualiteit ...).

Na de ondertekening van je verkoopovereenkomst heb je vier maanden de tijd om bij de notaris wat we noemen een 'authentieke verkoopakte' te ondertekenen.

Alle taken van een notaris worden uitvoerig beschreven op de site notaris.be

Nee. Voor notariskosten gelden in België vaste tarieven. Of je al dan niet dezelfde notaris hebt als de verkoper heeft geen invloed op de prijs.

Je eerste terugbetaling wordt afgehouden de eerste van de maand die volgt op de ondertekening van de akte bij de notaris ('prorata temporis' in het jargon).

Verloop van je Hello home! aanvraag
Naast de documenten die het Hello Team je bezorgt, vragen wij je ook om ons de volgende documenten te sturen:

- een kopie van je loonfiches van de laatste 3 maanden
- een kopie van je recentste aanslagbiljet
- een kopie van de verkoopovereenkomst
- eventuele bewijsstukken van bijkomende inkomsten
- het bewijs van een andere verzekeringsmaatschappij als je niet van plan bent om de schuldsaldoverzekering of woningverzekering via Hello bank! af te sluiten

Afhankelijk van je activiteit zijn verschillende soorten bewijsstukken mogelijk. Als je loontrekkende bent, volstaan je laatste loonfiches en je recentste aanslagbiljet. Als je zelfstandige bent, zijn je recentste aanslagbiljet, je belastingaangifte of je jaarrekeningen nodig. Ook je andere inkomsten moeten door een officieel document worden gestaafd. Contacteer gerust je Hello Team in dat verband.

Het proces verloopt in drie grote fasen:

1. Enkele dagen na de ontvangst van je aanvraag, krijg je een dossier met alle documenten die je invult, ondertekent en terugstuurt. Het Hello Team bekijkt deze documenten. Binnen de vijf dagen verneem je of je aanvraag voor een Hello Woonkrediet aanvaard of geweigerd werd. Als je verzekeringen wilt afsluiten via Hello bank! worden je aanvragen bekeken.

2. Je krijgt het kredietaanbod (en in voorkomend geval het verzekeringsaanbod). Zodra wij over alle gegevens beschikken, wordt je dossier behandeld.

3. Je krijgt een kopie van de overeenkomst die je enkele dagen later bij de notaris zult ondertekenen.

Hello bank! heeft geen loket of kantoor. Dat garandeert maximale mobiliteit. Je hoeft je niet te verplaatsen, de flying banker komt tot bij jou, waar en wanneer je dat wenst, of je klant bent bij Hello bank! of niet. Met al je vragen kun je telefonisch terecht bij ons professioneel Hello Team, van 7 tot 22 uur op weekdagen en van 9 tot 17 uur op zaterdag.

Ja, je mag de kredietsimulatie vertrouwen. Wat betreft de simulatie van de aankoop- en kredietkosten, raden wij aan om aan je notaris een exacte berekening te vragen. Simulaties van verzekeringspremies zijn ramingen. Als je een verzekering kiest, krijg je het precieze bedrag van de maandpremies per post wanneer wij je een gepersonaliseerd aanbod toesturen.

Ja, de aanvraag gebeurt online maar je moet bij de notaris langs om de kredietakte te ondertekenen.

Zodra het Hello Team je aanvraag heeft ontvangen, krijg je een dossier met alle documenten die je ons ondertekend terugstuurt.

Het Hello Team bekijkt de documenten en laat je binnen vijf dagen weten of je aanvraag al dan niet is aanvaard.

Neen, maar Hello bank! zorgt voor alles. Het geld wordt rechtstreeks aan de notaris overgemaakt.

Het Hello Woonkrediet
In principe kunnen alle "fysieke personen" (werknemers, zelfstandigen, vrije beroepen...) ouder dan 18 jaar, gedomicilieerd in België en die hun inkomen in euro ontvangen, een Hello Woonkrediet aanvragen voor strikt persoonlijke doeleinden.

 

Hello bank! stelt een woonkrediet voor aan een vaste rentevoet. Je kan uit 11 verschillende formules kiezen, afhankelijk van de looptijd van het woonkrediet (van 15 tot 25 jaar).

Je kan er enkel bestaande woningen in België mee financieren. Het Hello Woonkrediet kan je niet gebruiken om een woning te bouwen of renoveren. Woningen aangeboden via openbare verkoop kan je voorlopig evenmin financieren met een Hello Woonkrediet.